ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. OpmerKelijk BVBA (hierna OpmerKelijk, met maatschappelijke zetel te 3581 Beringen (Beverlo), Eggestraat 10 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.775.510. Het BTW-nummer is BE0506.775.510. Telefoon +32(0)479 39 06 15 – E-mail: info@opmerkelijk.be – Website: www.opmerkelijk.be.

1.2. De opdrachtgever erkent de toepassing van deze algemene voorwaarden bij de opdrachtverstrekking. Zelf als er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. Behoudens schriftelijk akkoord van OpmerKelijk zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp.

Artikel 2 – Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege OpmerKelijk. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door OpmerKelijk zijn bevestigd.

2.2. Voor bepaalde opdrachten kan OpmerKelijk een voorschot vragen tot 50% van het totaalbedrag. Zodra de betaling van het voorschot ontvangen is, wordt er gestart met de uitvoering van de opdracht.

2.3. De bestellingen gemaakt via de website www.opmerkelijk.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.4. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan OpmerKelijk. In geval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot de betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

2.5. Ondanks het feit dat de website van OpmerKelijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OpmerKelijk niet. OpmerKelijk is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de prijs, de maten, kleuren, beschikbaarheid of leveringstermijn van bepaalde producten en/of diensten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact opneemt met OpmerKelijk op het e-mailadres info@opmerkelijk.be.

2.6. Elke annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door OpmerKelijk. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij OpmerKelijk een hogere schade aantoont.

2.7 Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van OpmerKelijk, die in dit geval ook gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen.

2.8. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. OpmerKelijk besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor OpmerKelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt OpmerKelijk in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan OpmerKelijk zijn verstrekt, heeft OpmerKelijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Indien er voor de klant door OpmerKelijk verslagen worden opgesteld of indien OpmerKelijk een nieuwe handelsnaam bedenkt, dan heeft de klant het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en onderdelen van het verslag met OpmerKelijk te bespreken. De prijs uit de offerte voorziet een eenmalige aanpassing van het verslag en/of een eenmalige aanpassing van de voorgestelde naam. Indien bijkomende aanpassingen of aanvullingen worden gevraagd door de klant, dan dienen deze te worden vergoed aan een met OpmerKelijk af te spreken uurtarief.

Voor copywriting, redactiewerk, grafische vormgeving, fotografie en video’s en bij uitbreiding voor alle opdrachten die betrekking hebben op de communicatiediensten van OpmerKelijk, is er in de offerte of prijsopgave één correctieronde voorzien. Na ontvangst van het ontwerp, heeft de opdrachtgever 10 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Na het verloop van 10 werkdagen of na het verloop van de afgesproken termijn beschouwt OpmerKelijk het ontwerp als definitief. Correcties omvatten wijzigingen op woordniveau en zinsniveau enerzijds en vorm en kleur anderzijds, maar geen ingrijpende wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl. Bijkomende correcties of wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl worden aangerekend aan een met OpmerKelijk af te spreken uurtarief.

3.4. Iedere voorbereiding door OpmerKelijk, ieder gesprek en ieder verslag wordt uitgevoerd in het Nederlands. Een voorbereiding in het Engels, van een klant in het kader van een traject is toegestaan. Er wordt in dit geval een meerprijs aangerekend van 20 % op de offerte of de prijsopgave. Opmerkelijk voert geen gesprekken en schrijft evenmin verslagen in een andere taal dan het Nederlands, daar het Nederlands een instrument is waarmee Opmerkelijk zeer creatief kan omspringen om het gewenste resultaat te bereiken.

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. OpmerKelijk behoudt zich het recht voor om deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door OpmerKelijk. De prijs kan echter verhoogd worden indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van OpmerKelijk zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft OpmerKelijk het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van OpmerKelijk, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. De diensten van OpmerKelijk worden geleverd door haar bestuurder Katlijn Voordeckers of een van haar aangestelden. Indien OpmerKelijk een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders enz. heeft OpmerKelijk het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van OpmerKelijk opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Indien OpmerKelijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is OpmerKelijk gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft OpmerKelijk de keuze om de gebreken te herstellen conform de aanvankelijke overeenkomst met de klant of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe OpmerKelijk op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. OpmerKelijk zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.

7.5. OpmerKelijk is in elk geval niet aansprakelijk voor:

– – de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor copywriting of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit.

– schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen etc. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever als gevolg van door OpmerKelijk bewerkte bestanden, is OpmerKelijk enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

– schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc.

– klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de leesbaarheid, het formaat van de aangeleverde teksten.

– de inhoud van de afgeleverde teksten. De opdrachtgever dient de teksten zelf te controleren op fouten en onjuistheden.

– schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die aan OpmerKelijk teksten of ontwerpen of afbeeldingen doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden met als doel deze door OpmerKelijk te laten gebruiken als basis voor haar communicatiediensten.

– schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals USB-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van OpmerKelijk voor de uitvoering van een opdracht. De verzending hiervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

– het bekomen van het akkoord van de houders van auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier merken of afbeeldingen afgebeeld worden.

– kleurafwijkingen die kunnen ontstaan door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

– lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

– het verlies en/of de beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of na de fotosessie.

– schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht, zoals eventuele kledij, collectiestukken en andere accessoires.

Artikel 8 – Verzakingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan OpmerKelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar OpmerKelijk, Eggestraat 10, 3581 Beringen, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.

OpmerKelijk behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van OpmerKelijk heeft voldaan. OpmerKelijk behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke OpmerKelijk niet zou hebben gecontracteerd.

OpmerKelijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan OpmerKelijk tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

9.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van OpmerKelijk, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van OpmerKelijk niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van OpmerKelijk.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

9.3. OpmerKelijk is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 –  Privacy

10.1 Door contact op te nemen met  via de website van OpmerKelijk, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. OpmerKelijk zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.

OpmerKelijk is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is OpmerKelijk verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure OpmerKelijk hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien OpmerKelijk van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

10.3 Indien OpmerKelijk alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal OpmerKelijk de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

10.4 De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 OpmerKelijk draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 11 – Varia en geschillenregeling

11.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door OpmerKelijk van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met OpmerKelijk afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OpmerKelijk. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3. Een eventueel in gebreke blijven van OpmerKelijk om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5. In de relatie tussen OpmerKelijk en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door OpmerKelijk worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor OpmerKelijk om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.